Kategorijos archyvas: Valstybiniam sektoriui

Žemės ūkiui ir miškininkystei

Miškai

Pagrindinis žemės ūkio veiklos ekonominis vienetas yra konkretus ūkis. Sėkmingai ir pelningai ūkio veiklai būtina subalansuoti pajamas ir išlaidas. GIS suteikia galimybes žemėlapiuose atvaizduoti, planuoti, stebėti ir analizuoti žemės ūkio procesus, o tai leidžia didinti produktyvumą, mažinti sąnaudas , numatyti ir mažinti potencialias su ūkininkavimu susijusias rizikas.

Žemės ūkiui skirtas platus GIS sprendimų spektras, pradedant nuo mobiliųjų GIS laukuose iki žemės ūkio gamybos duomenų mokslinės analizės biure. Todėl GIS gali būti naudojamos žemės ūkio gamybos apskaitai, rizikos vertinimui, kenkėjų kontrolei, stebėsenai, precizinei žemdirbystei, išteklių valdymui, o valstybės mastu – strateginiam planavimui, paramos ūkininkams apskaitai.

Naudodami GIS, jūs galite:

 • Tiksliai apskaityti ir sumažinti sąnaudas, pvz., trąšų, sėklų, kuro,  darbo ir transporto;
 • Geografiškai valdyti lauko darbus bei veiklai reikalingus išteklius – laukų apdirbimą, sėjomainas, technikos darbą, gyvulių bandų išdėstymą ir kt.;
 • Matuoti, registruoti ir žemėlapyje atvaizduoti įvairias lauko charakteristikas, medžiagų trūkumus, vandens kokybę ir kitus rodiklius bei apie tai informuoti atsakingas institucijas;
 • Būdami draudimo kompanijos atstovais, galite vertinti ir mažinti sąnaudas dėl rizikų, įvertindami aplinkos sąlygas, ūkio ar konkretaus žemės sklypo istoriją;
 • Operatyviai laukuose surinkti duomenis apie kenkėjus, biure apdoroti ir išanalizuoti kenkėjų paplitimą ir rizikos teritorijas, perduoti duomenis kenkėjų naikintojams, paviešinti interneto priemonėmis;
 • Ištirti dirvožemio užterštumą, nustatyti vietas, kuriose yra daug pesticidų ar kitų kenksmingų žemės darinių, bei laiku ir tinkamai spręsti atsiradusias problemas;
 • Būdami kontrolės pareigūnais, galite kontroliuoti įvairių leidimų sąlygų laikymąsi, atlikti aplinkos (vandens, dirvos) stebėseną, registruoti ir tirti įvairios apimties taršos faktus;
 • Taikyti precizinės žemdirbystės technologijas ir jų dėka padidinti produktyvumą bei sumažinti sąnaudas;
 • Apskaityti ir valdyti žemės ūkio veiklai svarbius aplinkos išteklius ir jų būklę – vandens gręžinius, drėkinimo sistemas, kanalus, klimatines ir reljefo sąlygas, ir kt.;
 • Valstybės mastu apskaityti ir valdyti informaciją apie ūkius, ūkininkus, ūkio veiklos rodiklius, apskaityti ir valdyti finansinės paramos ūkininkams procesą, teikti e-paslaugas ūkininkams;
 • Naudoti nuotolinius (palydovinių ar kitų jutiklių) vaizdus pasėlių kokybės ir aplinkos būklės vertinimui.

Laukų charakteristikų ir aplinkos būklės registravimui lauke efektyviai talkina mobilios GIS technologijos bei integruota techninė įranga – skaitmeninės vaizdo kameros, matuokliai ir jutikliai, GPS įrenginiai, nepilotuojami lėktuvai ir kt.

Mūsų įmonė ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms siūlo visą spektrą įrangos, skirtos duomenų surinkimui laukuose:

Daugiau informacijos anglų kalba apie GIS taikymą žemės ūkio srityje

Miškininkystė. GIS technologijos padeda žemės, miškų, medienos ir miškininkystės specialistams valdyti savo išteklius. Naudodami GIS analizės ir vizualizavimo įrankius, miškininkai ir žemės valdytojai analizuoja sudėtingas situacijas ir priima sprendimus visų integruoto miškų valdymo procesų metu.

Naudodami GIS, jūs galite:

 • Tvarkyti, vizualizuoti, analizuoti visą erdvinę informaciją, susijusią su ūkininkavimu miške, geografiškai valdyti miško darbus, stebėti jų statusą bei veiklai reikalingus išteklius;
 • Matuoti, registruoti ir žemėlapyje atvaizduoti įvairias miškų charakteristikas;
 • Rengti miškotvarkos projektus, valdyti jų įgyvendinimo informaciją;
 • Analizuoti aplinkos sąlygas miškuose – išskirti reljefo elementus, apskaityti ir vertinti biologinę įvairovę, hidrologines, klimatines sąlygas ir kt.;
 • Planuoti miško atsodinimo plotus, medienos atsargas;
 • Nustatyti ir apskaityti pažeisto miško plotus, planuoti jų sutvarkymo priemones, užkirsti pažeidimų, ligų plitimą;
 • Būdami kontrolės pareigūnais, galite kontroliuoti įvairių leidimų sąlygų laikymąsi, atlikti aplinkos monitoringą, registruoti ir tyrinėti įvairius pažeidimų, taršos ar kt. faktus.
 • Organizuoti miško gaisrų ir kitų pavojų prevencijos priemones, stebėti miškų gaisrus ir valdyti gesinimo priemones;
 • Planuoti transporto maršrutus vykstant į medienos sandėlius bei išvežant medieną;
 • Tiksliai apskaityti ir sumažinti sąnaudas, pvz., žmogiškųjų išteklių ir transporto;
 • Viešinti internete informaciją apie miškus žemėlapius;
 • Naudoti nuotolinius (palydovinių ar kitų jutiklių) vaizdus miškų kokybės ir aplinkos būklės vertinimui.

Šiuolaikinės GIS technologijos suteikia plačias galimybes į jūsų darbo procesą integruoti mobilius GIS sprendimus. Miškininkystės srityje tai išplečia miškų konsultantų paslaugų spektrą, kurie, klientų pageidavimu, gali tiksliai įvertinti miško sąlygas, plėtoti strategijas bei veiklos valdymą.

GIS palengvina ir miestų apželdinimo procesus: sodinimo vietų parinkimą, medžių sveikatos stebėjimą, genėjimo bei skiepijimo grafikų sudarymą, aplinkosaugos plėtros galimybių numatymą.

Mūsų įmonė miškininkams ir jų konsultantams siūlo visą spektrą įrangos, skirtos duomenų surinkimui miškuose

Daugiau informacijos anglų kalba apie GIS taikymą miškininkystėje

Kviečiame susipažinti su pasaulinės miškininkystės GIS konferencijos Esri Forestry GIS Conference medžiaga (anglų k.)

Valstybės valdymui

valstybes-valdyms

GIS suteikia vyriausybinėms organizacijoms vieningą platformą duomenų dalinimuisi, taip efektyvinant darbo procesus, sprendimų priėmimą ir valstybės valdymą. ArcGIS suteikia galimybę analizuoti ir vizualizuoti informaciją geografiniu aspektu, suteikiant esminį pranašumą vyriausybei, ministerijoms bei departamentams priimti pasvertus sprendimus remiantis gilesnėmis įžvalgomis.

Naudodami GIS Jūs galite:

 • rinkti ir kaupti geografinę informaciją;
 • išplėsti GIS naudojimą, apimant mobilias darbo vietas, duomenų rinkimą ir įvedimą internetu;
 • supaprastinti prieigą prie didelės apimties vaizdų, ženkliai sumažinant jų saugojimo kaštus ir duomenų apdorojimo išlaidas;
 • greitai apsikeisti informacija ir informuoti visuomenę;
 • publikuoti greitai pateikiamus, intuityvius interneto žemėlapius, pritaikytus tikslinei auditorijai;
 • vienoje vietoje matydami ir vaizdą žemėlapyje, ir aprašomąją informaciją (lentelių, teksto ar nuotraukų pavidalu), vertinti praeities situacijas, dabartinę būseną ir modeliuoti norimų procesų kitimą ateityje;
 • priimti sprendimus turint operatyvią geografiniu pagrindu pateiktą informaciją;
 • kurti ir teikti reikiamas ataskaitas.

Daugiau informacijos anglų kalba apie GIS taikymą valstybės valdyme,  valdžios rinkimuose

 

Aplinkos išteklių valdymas

Aplinkos išteklius valdančioms valstybinėms institucijoms svarbu teisingai įvertinti mažėjančius gamtos išteklius, juos tvarkyti ir rasti būdą juos naudoti racionaliai bei rūpintis jų atstatymu. Dėl to GIS programos yra puikus darbo įrankis šių sričių specialistams.

Su GIS galime matyti visumą, erdvinius dėsningumus ir aiškiau suvokti aplinkos išteklių valdymo problemas. Duomenys apie aplinkos išteklius leidžia į situaciją žiūrėti objektyviai, analizuoti aplinką ir priimti teisingus sprendimus. GIS informacija naudinga įvairių sričių specialistams: mokslininkams, planuotojams, inžinieriams, ūkininkams, verslininkams, valstybės tarnautojams, studentams ir kt.

Aplinkos išteklių valdymo srityje GIS panaudojimas yra bene plačiausias. Ši sritis apima šias žmogaus veiklos ir interesų sferas: žemės ūkis, miškininkystė, vandens išteklių valdymas, gyvosios gamtos apsauga, aplinkos planavimas, valdymas ir vertinimas, dirvų apsauga, geologija, išteklių gavyba, klimatas, ekosistemų tyrimai, kraštovaizdžio planavimas, jūrotyra ir krantotyra.

Hidrologai pasitelkia GIS technologijas, siekdami efektyviau valdyti vandens išteklius tiek vietos, tiek regiono mastu:

 • naudojant GIS, galima įvertinti vandens ir vandenskyros charakteristikas, nustatyti jos ribas, apskaičiuoti srovę bei šiukšlių srauto ir kitokios žalos tikimybę;
 • geoinformacinės sistemos pagalba galima numatyti būsimus potvynius ir tinkamai jiems pasiruošti, numatyti galimus scenarijus „kas jeigu…“ ir parengti efektyviausias problemos likvidavimo priemones;
 • su GIS galima atlikti požeminio vandens tyrimus, modeliuoti tekėjimo kryptis bei srautus, nustatyti ir užtikrinti vandens kokybę.

Vandens išteklių srities GIS naudotojai diskutuoja ir dalijasi savo patirtimi Hydro GIS bendruomenės skiltyje

Biologai ir ekologai GIS naudoja faunos bei floros buveinių, laukinės gyvūnijos bei nykstančių rūšių stebėjimui ir valdymui:

 • buveinių inventorizacijai;
 • nykstančių rūšių stebėjimui bei apsaugai;
 • išsaugojimo politikos ir praktikos veiksmingumo bei efektyvumo vertinimui;
 • geografinės padėties įtakos rūšims nustatymui;
 • pokyčių, įvykstančių per tam tikrą laiką, analizei.

GIS suteikia galimybes tyrinėti aplinką, pranešti apie gamtos reiškinius, kurti ir studijuoti modelius, kaip aplinka reaguoja į tam tikrus gamtos ir žmogaus sukeltus veiksnius. Naudojant GIS, galima:

 • valdyti įvairių tipų geografinius duomenis;
 • įvertinti veiksnių priklausomybę (pvz., kaip nuotekų vanduo veikia požeminio vandens kokybę);
 • matuoti gyvūnų migracijos pokyčius;
 • modeliuoti įvairių reiškinių įtaką gamtai (pvz., nustatyti sausrų poveikį miško sveikatai);
 • gerinti darbo eigos procesus nuo duomenų rinkimo ir analizės iki išvadų paskelbimo ir platinimo.

Be to, GIS naudojamas ir šiose srityse

 • dirvožemio vertinime ir apsaugoje;
 • geologijoje;
 • klimato tyrimuose;
 • ekosistemų, žemės dangos ir jos pokyčių tyrimuose;
 • kraštovaizdžio formavime, planavime;
 • jūriniuose tyrimuose ir krantotvarkoje;
 • išteklių gavyboje;
 • archeologijoje;
 • kultūros vertybių apsaugoje.

GIS technologijos padės jums:

 • įvertinti ūkinės veiklos poveikį aplinkai;
 • planuoti teritorijas;
 • planuoti ūkines priemones (miškų ūkyje, augalininkystėje ir kt.);
 • vykdyti monitoringą;
 • atlikti potvynių, oro kokybės, triukšmo sklaidos, matomumo ir kt. modeliavimą;
 • atlikti įvairiapusę erdvinę analizę (trimatė, geostatistinė ir kt.);
 • atlikti rajonavimas;
 • rengti teminius žemėlapius, atlasus, įvairias ataskaitas;
 • rengti ir viešinti valdymo planus;
 • vykdyti inspekcinę veiklą, ruošti pranešimus apie žalą gamtai;
 • vykdyti įvairius derinimo, leidimų išdavimo darbus;
 • teikti duomenis apie aplinką institucijoms;
 • informuoti visuomenę apie sanitarinę būklę, bioįvairovę, gamtos nelaimes, pavojus (potvynius, uraganus, gyvulių ligas ir pan.);
 • įtraukti visuomenę, ugdyti sąmoningumą, vykdyti e-demokratiją;
 • valdyti registrus ir kadastrus.

Pasaulinė patirtis rodo, kaip plačiai naudojamos ArcGIS technologijos padeda valdyti informaciją apie mus supančią aplinką. Daugiau informacijos anglų kalba apie GIS taikymą aplinkos išteklių valdymo srityje.

Specialios Esri programos, užtikrinančios efektyvesnį valstybinių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų darbą bei bendradarbiavimą:

Savivaldai

savivalda1

Smart City sprendimas savivaldai

Pagrindinė Smart City filosofija – kurti ne gyventojams, o kartu su gyventojais. Ši koncepcija realizuojama išmaniosiomis technologijomis per geografinius elementus kai vietos valdžia informuoja gyventojus apie tai kas ir kur šiuo metu yra sprendžiama ir suteikia galimybes gyventojams aktyviai įsitraukti į sprendimų priėmimą. Toks glaudus bendradarbiavimas užtikrina skaidrumą veiklos procesuose, pasitikėjimą vietos valdžia bei darnų vystymąsi. Daugelis savivaldybėje gimstančių duomenų, tame tarpe BigData ir OpenData, turi geografinę padėtį (renovacija, teritorijų planavimas, lauko reklama, želdiniai, nuomojami sklypai, statybų leidimai, transporto srautai ir t.t.), kuriuos analizuojant verslas gali priimti racionalius sprendimus savo verslo plėtrai, mokslas – pateikti savo įžvalgas ir rekomendacijas darnios plėtros strategijos įgyvendinimui, startuoliai – kurti įvairius sprendimus ir paslaugas miesto gyventojams.

Smart City

Šiais laikais išmaniame mieste, išmanūs gyventojai gyvena per išmaniuosius įrenginius teikdami vietos valdžiai įvairiausius siūlymus kuriais remiantis priimami sprendimai veda į išmanius rezultatus. GIS platforma leidžia keistis aktualiausią erdvine informacija, realizuoti įvairius sprendimus (pvz. pranešimų teikimui, viešinimui, visuomenės įtraukimui) ir kurti inovatyvias paslaugas. Naudojant GIS, savivaldybė ir visuomenė drauge sprendžia klausimus susiejusius su:

 • Teritorijų plėtra: degalinių išdėstymas; dviračių takų planavimas ir t.t.
 • Inžinerinė infrastruktūra: gatvių ir inžineriniai tinklai, hidrotechniniai statiniai ir t.t.
 • Socialinės paslaugos: geltonieji autobusiukai, jaunimo užimtumo centrai ir t.t.
 • Energetinis ūkis: renovacija, alternatyvi energetika ir t.t.
 • Ekstremalių situacijų valdymas: potvyniai, gaisrai ir t.t.
 • Sveikata: vandens kokybė, fizinis aktyvumas ir t.t.
 • Renginiai: miesto šventės, maratonai ir t.t.
 • Turizmas: lankytini objektai, turistiniai maršrutai ir t.t.
 • Ir daugelis kitų pritaikymo sričių.

Savivaldybėje įdiegta ArcGIS platforma (Desktop, Server, On-line) savaime ar integravus su kitomis savivaldybės IT sistemomis leidžia greitai realizuoti Smart City sprendimą: t.y. suteikia įrankius (programinę įrangą, duomenis, web paslaugas, atvirą programuotojų prieigą) sistemos naudotojams (visai sumaniai bendruomenei), kurie kuria įvairiausius Smart informacinius produktus debesyje ir/ar organizacijos infrastruktūroje. Be to ArcGIS platforma, tai:

 • Bendradarbiavimo platforma;
 • Nemokamos atsisiunčiamos mobilios aplikacijos Android, iOS, Windows Phone įrenginiams;
 • Paruoštos įvairios atsisiunčiamos informacinių produktų aplikacijos;
 • WebApp kūrėjų platforma;
 • OpenData ir BigData platforma;
 • Erdvinė analizė;
 • 3D planavimas;
 • BIM integracija;
 • GeoDesign;
 • Real-time Geoprocessing;
 • Self-mapping.

Savivaldybių patirtis, naudojant ArcGIS sprendimus, aprašoma:

ESRI nuorodos:
www.esri.com/industries/localgov
www.esri.com/industries/government/smart-communities

Mokslui ir švietimui

GIS_svietimui2

Pažinkime pasaulį naudodami Geografines Informacines Sistemas (GIS)!

Atidaryta nauja svetainė „GIS mokykla“!

6-12 klasių mokiniai kviečiami dalyvauti konkurse „Kuriu žemėlapį „Mano Lietuva“. Konkursas vyks iki 2015 m. spalio 31 d. Daugiau informacijos apie konkursą..

Kviečiame moksleivius dalyvauti eOrientacinėse varžybose, kurios vyksta www.maps.lt puslapyje. Pirmąją užuominą rasite prie tvirtovės, kuri įsikūrusi Nemuno ir Neries santakoje. Sėkmės!

edu1

GIS mokiniams, mokytojams ir mokyklų bendruomenėms – įdomu, nauja ir naudinga.

Geografinės informacinės sistemos (GIS) suteikia neribotų galimybių pažinti įvairialypį pasaulį, tyrinėti ryšius ir tendencijas tarp objektų, suteikia įrankius rinkti, kaupti, analizuoti ir pateikti erdvinę informaciją žemėlapių pavidalu, siūlo metodus ir būdus, padedančius spręsti įvairius uždavinius. Tyrimai atliekami GIS priemonėmis leidžia susieti įvairių tipų informaciją ir tokiu būdu pasiekti reikalingą rezultatą. Su GIS mokytojai ir dėstytojai gali sudominti bet kurio amžiaus moksleivius naujausiomis technologijomis ir įtraukti juos į įdomius, skatinančius erdvinį mąstymą ir gilesnį aplinkos pažinimą, tyrimus. GIS pagalba susiejami skirtingi mokymosi dalykai – informatika, geografija, istorija, ekonomika, statistika ir suteikia pagrindą tolesnėms studijoms.

GIS yra įtrauktos į pagrindinio ir vidurinio ugdymo geografijos bendrąsias programas. Pasitelkus šias priemones didinamos mokinių galimybės siekti geresnių ugdymo rezultatų, didinamas kompiuterinis raštingumas.

Daugiau informacijos apie ArcGIS Online panaudojimą mokykloms kartu su išsamiu aprašymu ir pasiūlymu dėl įsigijimo atsisiųskite čia. Trumpas aprašymas su pasiūlymu čia..

edu2Kviečiame prisijungti prie mūsų ir tapti GIS bendruomenę ugdančiais lyderiais, dalintis patirtimi, GIS naudojimo pavyzdžiais, virtualiomis pamokomis. Raginame inicijuoti ir įgyvendinti įdomius projektus, naudingus moksleiviams, mokyklai ar jūsų bendruomenei.

Jei turite idėjų, kaip sudominti moksleivius GIS technologijomis, originaliai vesti geografijos pamokas, integruoti GIS teikiamą naudą į kitas disciplinas (ekonomiką, istoriją, informatiką, statistiką, grafiką ir kt.) – susisiekite su mumis el. paštu: sales@hnit-baltic.lt

GIS gali būti naudojamas:

 • Pamokose. Naudoti kaip vizualinę, praktinę modernią mokymo priemonę bei priemonę pamokų medžiagai ruošti (prieiga prie pasaulinių GIS aktualių ir istorinių duomenų). Pamokos tampa įdomesnės, motyvuojančios moksleivius ir orientuotos į naujoves
 • Užklasinėje veikloje. Inicijuojant bendruomeninius užklasinius projektus, rinkti informaciją apie pasirinktą teritoriją, jos augmeniją, pastatus, lankytinas vietas ar kitus objektus

GIS – ne tik geografams!

Klaidinga manyti, kad geografinės informacinės sistemos skirtos tik geografijos specialistams. Šios sistemos įgalina įvairių sričių specialistus vizualizuoti turimus duomenis žemėlapyje, bet kada juos redaguoti bei papildyti naujais, taip pat atlikti analizę. Analizuojami duomenys ir subjektas gali būti lengvai keičiami, todėl GIS yra naudingas daugeliui specialybių.

GIS padeda vystytis tarpdisciplininiams dalykams įvairiose srityse, kuriose svarbus erdvinis duomenų aspektas. Mokytojai ir dėstytojai visame pasaulyje naudoja GIS istorijos, gamtos mokslų, matematikos, informatikos, inžinerijos, sociologijos ar net įvairių menų disciplinose.

GIS – moksliniams tyrimams

GIS yra nepakeičiamas įrankis erdvinių duomenų rinkimui, apdorojimui, analizei bei vizualizavimui, todėl vis plačiau naudojamos mokslininkų. Tyrimų rezultatai gali būti viešinami interneto žemėlapių pagalba, naudojami kaip iliustracijos.

Programinė įranga skirta mokslo ir švietimo įstaigoms

Aktyviai bendradarbiaujame ir remiame Lietuvos švietimo bei mokslo įstaigas, mokslo institutus bei tyrimų centrus, diegiančius ir naudojančius GIS technologijas. Teikiame konsultacijas, padedame paruošti mokymo priemones bei specialistus, inicijuojame projektus, teikiame programinę įrangą.

Norėdami sužinoti apie programinę įrangą skirtą mokslo įstaigoms, susisiekite su mumis el. paštu: sales@hnit-baltic.lt
Daugiau informacijos apie tai skaitykite čia (anglų k.):
Mokykloms,
kolegijoms ir aukštosioms mokykloms,
bibliotekoms ir muziejams.

ArcGIS Online – žemėlapių platforma internete (www.arcgis.com)

ArcGIS Online – pasaulinės GIS kompanijos Esri produktas, debesų technologijos pagrindu veikianti žemėlapių platforma internete, leidžianti lengvai ir greitai sukurti bei dalintis žemėlapiu su kitais. Naudodamiesi ja jūs galėsite:

 • Lengvai kurti ir dalintis žemėlapiais, kuriuos pasiekti galima interneto naršyklėmis, mobiliais įrenginiais arba specialia taikomąja programa;
 • naudotis tūkstančiais nemokamų žemėlapių, duomenų rinkinių ir kita geografine informacija, kurią sukūrė Maps.lt komanda, Lietuvos institucijos ir kiti GIS vartotojai visame pasaulyje;
 • geografinę informaciją valdyti per žemėlapių ar grupių katalogus;
 • lentelėse turimus duomenis perkelti į žemėlapį ir juos analizuoti geografiškai;
 • sukurti dinaminį žemėlapį iš Excel duomenų pačioje Ms Excell programoje;
 • žemėlapyje surasti adresus, vietovardžius bei dominančius objektus, atvaizduoti juos analizuojamuose vietovėse;
 • nustatyti optimalius maršrutus tarp dviejų ir daugiau objektų žemėlapyje;
 • rinkti ir redaguoti duomenis lauke išmaniaisiais mobiliais telefonais;
 • viešinti žemėlapius visuomenei ar dalintis jais tik savo grupės rate;
 • kurti įvairias aplikacijas naudojantis paruoštais jų šablonais;
 • Žemėlapiuose prie pažymėtų objektų prikabinti nuotraukas, aprašymus;
 • Palyginti tų pačių rodiklių pokyčius ar skirtingus rodiklius laike ir erdvėje.

Visa tai ir dar daugiau Jūs galite įgyvendinti naudodamiesi ArcGIS Online.

Šios sistemos naudojimo vadovo pagalba jūs greitai susipažinsite su pagrindiniu ArcGIS Online funkcionalumu bei resursais.

GIS mokomoji medžiaga:
ArcGIS Online kursai internete
ArcGIS Online Geografijos paskyra su užduotimis mokiniams
Bendra informacija, kas yra GIS
Prezentacija „Kas yra GIS?“ – mokykloms
Testo klausimai moksleiviams apie GIS
Filmas apie kartografiją
Esri vaizdinė medžiaga GIS įgūdžių tobulinimui

Naudinga informacija aukštosioms mokykloms:
Žinynas universitetams ir kolegijoms (anglų k.), turintiems neriboto naudojimo edukacinę licenciją.

Esri resursai anglų kalba:
Esri švietimo bendruomenės svetainė;
Leidinys „GIS Educator“.

Užduotis vaikams apie UNESCO saugomus objektus: Pakeliaukite po Afrikos žemyną ir susipažinkite su jo saugomais objektais. Atsisiųskite geografijos mokytojos Akvilės Kamarauskaitės paruoštas užduotis ir visu greičiu į Afriką!

Sveikatos apsaugai

Sveikatos apsauga

Sveikatos apsaugos ir socialines paslaugas gyventojams teikiančios organizacijos bendradarbiauja tarpusavyje, kad užtikrintų aukščiausio lygio fizinę bei socialinę žmonių gerovę. GIS technologijos šioms organizacijoms suteikia galimybes tikslingai ir efektyviai išnaudoti ribotus išteklius siekiamiems tikslams įgyvendinti.

GIS technologijas galite naudoti šiuose procesuose:

 • gydymo įstaigų tinklo optimizavimas;
 • greitosios pagalbos paslaugų teikimo planavimas;
 • slaugos paslaugų tinklo planavimas ir organizavimas;
 • vaistinių tinklo ir jų asortimento plėtra;
 • operatyvus priemonių planavimas;
 • ligonių vidinės sistemos (lovų užimtumo, priemonių apskaita ir buvimo vietos stebėjimas);
 • statistinės informacijos teikimas ir analizė;
 • ligų plitimo analizė;
 • ligų kilmės vietų ir plitimo teritorijoje analizė;
 • prevencijos priemonių planavimas;
 • ligų, visuomenės sveikatos būklės priklausomybė nuo aplinkos sąlygų analizė;
 • triukšmo, kvapų, taršos, elektromagnetinių bangų, radiacijos, kitų sveikatą įtakojančių faktorių sklaidos analizė;
 • įvairiapusė erdvinė analizė (trimatė, geostatistinė ir kt.);
 • gyventojų demografinės sudėties ir socialinės būklės analizė;
 • rajonavimas;
 • teminių žemėlapių, atlasų, ataskaitų rengimas;
 • valdymo planų rengimas ir viešinimas;
 • įvairūs derinimo, leidimų išdavimo darbai;
 • duomenų apie sveikatą, ligas teikimas institucijoms;
 • visuomenės informavimas;
 • visuomenės įtraukimas, sąmoningumo ugdymas, e-demokratija;
 • registrai, informacinės sistemos.

Daugiau informacijos anglų kalba apie GIS taikymą sveikatos apsaugos srityje

Krašto apsaugai, visuomenės saugumui

krasto-apsaugai

GIS padeda sutaupyti laiko sudarant reikiamo detalumo ir tikslumo operacinius planus

Naudodami GIS, Jūs galite:

 • rinkti, integruoti, analizuoti ir vizualizuoti žvalgybinę informaciją;
 • valdyti karinę infrastruktūrą;
 • stebėti situaciją mūšio lauke ir įtampos zonuose realiu laiku;
 • sudaryti taktines veiksmų schemas;
 • planuoti teritorijas ir žymėti Jums reikalingais simboliais (yra paruoštų simbolių, taip pat galima kurti simbolizavimo taisykles);
 • numatyti tarpines operacijų stoteles bei draudžiamas vietas;
 • paruošti skirtingų duomenų ir mastelių žemėlapius;
 • atlikti įvairius modeliavimus ir simuliavimus;
 • spausdinti ar publikuoti paruoštus žemėlapius vidinėse ar išorinėse prieigose;
 • sukurti optimalius teritorijos naudojimo tam tikroms reikmėms planus;
 • sudaryti optimalius ir taupius maršrutus ir atvaizduoti juos žemėlapyje;
 • vizualiai pažymėti didžiausio pavojaus zonas;
 • kontroliuoti ir analizuoti personalo judėjimą;
 • integruoti papildomus duomenis: prognozuojamas oro sąlygas, jūrų ir oro žemėlapius, batimetrinius duomenis ir kt.

GIS galite naudoti visų tipų karinėms operacijoms:

 • veiksmams užsienyje (taikos misijose ar karštuose taškuose),
 • nacionalinei gynybai (teroristų išpuolių prevencijai ir krašto gynybai),
 • pratyboms.

Daugiau informacijos anglų kalba apie GIS taikymą krašto apsaugos srityje.

Visuomenės saugumui

Informacija apie įvykio vietą ir geografinę padėtį dažnai yra lemiama planuojant saugumą užtikrinančius veiksmus. GIS technologijos padeda planuoti saugumą užtikrinančius veiksmus: ekstremalioms situacijoms valdyti, greitajai medicinos pagalbai, priešgaisrinei apsaugai, transporto priemonių buvimo vietai nustatyti ir kt.

Naudodami GIS, Jūs galite:

 • dirbti su bet kokiais duomenimis, turinčiais vietovės identifikatorių;
 • atlikti sudėtingas geoduomenų manipuliacijas ir apdorojimus;
 • naudoti sudėtingus duomenų kūrimo būdus bei daugybę jų apdorojimo įrankių;
 • kurti ir valdyti duomenų bazes, konstruoti jų struktūras ir palaikyti integralumą;
 • valdyti geografinių elementų geometrines charakteristikas;
 • konvertuoti plotinius geografinius elementus į linijinius ir juos paskleisti;
 • taikyti erdvinės analizės funkcijas;
 • publikuoti duomenis įvairiais formatais;
 • sujungti vienarūšius duomenų rinkinius;
 • atlikti paketinį duomenų apdorojimą;
 • publikuoti paruoštus žemėlapius;
 • didinti ir mažinti duomenų detalumą;
 • paslėpti geografinius elementus, esančius už anotacijų;
 • palaikyti įvairius žemėlapio išvesties variantus;
 • kurti žemėlapius ir jų elementus;
 • prognozuoti ir valdyti ekstremalias situacijas, nustatyti jų poveikį aplinkai bei vykdyti apskaitą;
 • nustatyti erozijos potencialą;
 • atlikti demografinę analizę;
 • modeliuoti ir vizualizuoti nusikaltimų plitimą.

Policijos darbą optimizuojančios programinės įrangos „Crime Analyst“ aprašymas.

Daugiau informacijos anglų kalba apie GIS taikymą visuomenės apsaugos srityje.

Civilinei inžinerijai

civiline_inzinerija_s

Teritorijų planavimas, susisiekimo sistemų,  inžinerinių tinklų projektavimas reikalauja įvairių sričių specialistų bendradarbiavimo apdorojant kompleksinę informaciją. Visuotinis tikslas – darni teritorijų plėtra, apimanti socialinę, ekonominę, aplinkosauginę ir kitas svarbias visuomenės gyvavimo sferas. Čia į pagalbą pasitelkiamos ir šiuolaikinės GIS technologijos.

 Planavimo procesas nesivaizduojamas be aktualių erdvinių geografinių (GIS) duomenų panaudojimo, todėl planavimo procese yra naudojami duomenys iš valstybinių registrų ir kadastrų, demografiniai duomenys, įvairi statistinė informacija, duomenys gauti atliekant tikslius geodezinius matavimus, o taip pat aerokartografavimo duomenys iš nepilotuojamų lėktuvų (eBee). Jie reikalingi visuose planavimo-projektavimo etapuose – nuo teritorijos parinkimo, objekto ar teritorijos trimatės vizijos sukūrimo iki rekonstrukcijos ar nugriovimo. Su ArcGIS programine įranga projektavimo metu naudodami aktualius duomenis jūs atliksite ne tik išsamią erdvinę analizę, žemės darbų (tūrių) skaičiavimą, sukursite triukšmo žemėlapį, 3D vizualizaciją, bet ir sukursite savo sprendimus, kurie leis įvertinti parengtus žemėlapius ir pagrįsti priimtus sprendimus.

 ArcGIS Online platforma leidžia organizuoti efektyvų projektuotojų komandinį darbą „debesyje“. Tai reiškia, kad kiekvienam komandos nariui nebereikia turėti asmeninės programinės įrangos ir „asmeninių“ duomenų, viskas vyksta vienoje bendroje aplinkoje: teikiami projektiniai siūlymai, greitai  daromi projektiniai pakeitimai pagal užsakovo ar derinančių institucijų pasiūlymus, sprendimai teikiami visuomenės vertinimui ir, pagaliau, perduodami projektą įgyvendinantiems rangovams.

Video iš Geodizaino konferencijos, vykusios 2015 m. JAV:

Daugiau informacijos anglų kalba apie GIS taikymą civilinėje inžinerijoje